Skip to content

Navod na pouzitie

E1QX Zariadenie na meranie teploty a vlhkosti s podporou Ethernetu

Prvý štart

Zapnutie zariadenia

Pripojte jeden koniec ethernetového kábla k prepínaču s podporou PoE a druhý koniec k zariadeniu E1QX. Pri správnom napájaní sa rozsvieti LED dióda na konektore RJ45 zariadenia E1QX.

IP konfigurácia

E1QX je predkonfigurovaný so statickou adresou IP, ktorá je vyznačená na štítku. Túto IP adresu a masku siete použite na pripojenie k zariadeniu pomocou štandardného prehliadača HTTP, akým je napríklad Firefox. Na uvítacej stránke máte možnosť zariadeniu nakonfigurovať nastavenia IP. Informácie uložte pomocou hesla. Heslo je staticky definované na štítku zariadenia a nie je možné ho zmeniť pomocou WEB rozhrania.

Čítanie údajou zo sond

Vytvorte požiadavku HTTP GET na http://ip_of_device/j. Odpoveď bude výstup údajov zo sondy vo formáte JSON. Test pomocou curl:

curl -X GET http://192.168.10.1/j

Resetovanie zariadenia na predvolenú konfiguráciu

Zariadeie sa resetuje skratovaním resetovacích plôšok.

  1. Vypnite zariadenie
  2. Skratujte resetovacie plôšky na zariadení kovovou sponou alebo kovovým hrotom pera
  3. Počas skratovania podložiek zapnite zariadenie
  4. Počkajte 10 sekúnd a odstráňte skrat
  5. Vypnite a znova zapnite zariadenie - nastaví sa predvolená konfigurácia IP

Podpora

Ak potrebujete podporu, kontaktujte priamo svojho distribútora alebo výrobcu prostredníctvom www.moirelabs.com V žiadosti o podporu uveďte sériové číslo a MAC adresu zariadenia.