Skip to content

Predstavenie technológií bezdrôtového prenosu dát z meračov

LoRaWAN - súkromná sieť

LoRaWAN technológia je zväčša privátna, súkromná sieť, ktorá je spravidla vybudovaná a spravovaná konećným užívateľom, alebo dodávaná ako služba externým dodávateľom. Technológia je ideálna pre stavbu sietí pre prenos údajov z meračov vo frekvencii približne jedno meranie z jedného snímača za minútu. Sieť je postavená na voľne využitelnom pásme 868 MHz, tzv. ISM pásmo - zdielané frekvenčné pásmo. Siete sa stavajú ako izolované siete a sú zabezpečené niekoľkými vrstvami bezpečnosných kľúčov. Technológia bola vyvinutá pre diaľkové (jednotky kilometrov) prenosy údajov pre batériovo napájané merače. Po vybudovaní LoRaWAN siete je možné do tejto siete pripojit množstvo rôznych meračov od rôznych výrobcov, ktorí dodržujú protokol LoRaWAN. Na vybudovanie a prevádzku siete LoRaWAN nie je potrebná žiadna licencia. Je potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá použitia ISM sietí (predovšetkým vyžiarený výkon a 1% obsadenie frekvenčného spektra). Korektný prenos v LoRaWAN sieti nie je garantovaný, avšak technológia obsahuje množstvo opravných mechanizmov úspešného prenosu meraní. Predstavte si LoRaWAN ako podnikovú WiFi sieť, avšak určenú pre veľa meračov (stovky) a prenos malého množstva údajov na veľké vzdialenosti pri použití batériového napájania.

NB-IoT - sieť dodávaná od mobilného operátora

Technológia prenosu typu NB-IoT je rozšírenie špecifikácie 5G sietí od licencovaných pevádzkovateľov mobilných sietí ako Slovak Telekom alebo Orange. Do meračov je potrebné vložiť SIM karty - podobne ako do mobilných telefónov. Merače sa následne pripoja na sieť prevádzkovateľa a za mesačný paušál používaju prenosovú sieť na dodanie meracích údajov konečnému užívateľovi. Vzhľadom k tomu, že NB-IoT je prevádzkované v licencovanom frekvenčnom pásme je predpoklad väčšej úspešnosti prenosu údajov na velké vzdialenosti, resp. z miest so slabým signálom ako LoRaWAN. Prevádzkovateľom siete je vždy mobilný operátor, t.j. údaje sa prenášajú cez sieť operátora cez Internet následne ku koncovému užívatelovi, čo má za následok závislosť funkčnosti služby od operátora. Nevýhodou je potreba kontraktu/zmluvy s operátorom a dodanie SIM kariet od operátora. Výhoda oproti LoRaWAN je, že nie je potrebné sa starať o sietovú infraštruktúru, nie sú legislatívne limity na frekvenciu posielania dát a spravidla všade kde je dostupná mobilná sieť je dostupná aj NB-IoT služba. Služba je spoplatnená od operátora - zväčša v jednotkách eur mesačne za každý merač. Predstavte si NB-IoT ako sieť - službu, ktorú teraz využívate pre svoj mobilný telefón, ale určenú pre merače potenciálne rozmiestnené po celom území SR, prípadne v zahraničí.