Skip to content

Záručné a reklamačné podmienky

Úvodné ustanovenia

 • Tieto Záručné a reklamačné podmienky (ďalej aj „ZRP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti Quorum Precision s.r.o., so sídlom Podhorského chodník 6A, 811 04 Bratislava, IČO: 55 574 394, zapísanej v obchodnom registri Mestskeho súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 170873/B (ďalej aj „predávajúci“) a jej obchodných partnerov (ďalej aj „kupujúci“) v obchodných záväzkových vzťahoch vznikajúcich medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 • Tieto ZRP sa nevzťahujú na dodanie tovaru spotrebiteľom, t.j. fyzickým osobám, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Znenie ZRP môže Predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia ZRP.
 • Kupujúci výslovne berie na vedomie, že dodávaný tovar je výrobkom, ktorý slúži na meranie fyzikálnych, chemických, mechanických alebo elektrických vlastností materiálov a prípadne na prenos týchto údajov cez telemetrické systémy a za týmto účelom musí byť kupujúcim riadne odborne uvedený do prevádzky v súlade s pokynmi na montáž a inštaláciu výrobku.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

 • Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady sa okrem tohto ZRP spravujú príslušnými ustanoveniami slovenského právneho poriadku, a to najmä zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj „OBZ“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí tovaru ako ani v záručnej dobe nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak dojednanie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci uviedol;
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza;
 • tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere, akosti alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám podľa právnych predpisov a záväzným technickým normám.
 • Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar s odbornou starostlivosťou čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve.
 • Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
 • Pokiaľ nie je v zmluve dojednané inak, záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť, pokiaľ nie je uvedené inak, od prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 • Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení reklamačného konania bol povinný tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 • Zodpovednosť za vady tovaru sa nevzťahuje na také vady, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho alebo iných osôb, ktoré je v rozpore s manuálom alebo pokynmi na inštaláciu a/alebo používanie. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.
 • Záruka sa teda nevzťahuje najmä na:
 • bežné opotrebovanie tovaru;
 • používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach a/alebo vady vzniknuté nesprávnym projektom kupujúceho;
 • neodborné uvedenia tovaru do prevádzky alebo vady vzniknuté nesprávnym elektrickým zapojením, ktoré je v rozpore s platnou dokumentáciou na montáž, obsluhu a údržbu;
 • neodborné alebo nesprávne zaobchádzanie, neodbornú alebo nesprávnu montáž, neodbornú alebo nesprávnu inštaláciu, vady spôsobené nevhodným elektrickým istením, nedodržaním predpísaných napätí, neodborným alebo neprimeraným zásahom, úpravou alebo demontážou, násilným poškodením alebo zanedbaním údržby alebo v prípade akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou;
 • nedostatky alebo vady tovaru boli spôsobené vyššou mocou alebo chybným konaním kupujúceho alebo ním poverenej tretej osoby.

Reklamačný proces

 • Reklamáciu je možné uplatniť počas záručnej doby. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 • Reklamácia sa uplatňuje písomne, pričom kupujúci je povinný uviesť čo najvýstižnejšie popis vady tovaru a ako sa prejavuje. V prípade, že tovar bol dodaný v inom množstve, akosti alebo prevedení, ako určuje zmluva, je reklamáciu nutné uplatniť u predávajúceho bezodkladne po prevzatí tovaru.
 • Zároveň s písomnou reklamáciou je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu rozhodné skutočnosti ohľadom vád reklamovaného tovaru, príslušné dodacie listy k tovaru a doručiť tovar v očistenom a hygienicky nezávadnom stave na posúdenie reklamácie do sídla predávajúceho.
 • Predávajúci následne potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie, ktoré zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v písomnej reklamácii.
 • Náklady spojené s doručením reklamovaného tovaru do sídla predávajúceho znáša a hradí v celom rozsahu kupujúci.
 • Ak má tovar vady, budú nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady, či sa jedná o podstatné alebo nepodstatné porušenie zmluvy, uspokojené podľa voľby vykonanej predávajúcim, a to:
 • dodaním chýbajúceho tovaru, alebo
 • odstránením ostatných vád tovaru, alebo
 • dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo
 • poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny alebo
 • odôvodnením zamietnutím reklamácie.
 • Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní od jej riadneho uplatnenia. V prípade ak ide o zložitejšiu alebo komplikovanejšiu vadu tovaru, dĺžku reklamačného konania je predávajúci oprávnený jednostranne predĺžiť o ďalších 30 dní, a to aj opakovane. O predĺžení reklamačného konania predávajúci informuje kupujúceho na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii.
 • Oprávnená reklamácia a uspokojenie nároku kupujúceho z oprávnenej reklamácie je bezplatné.
 • Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie v súlade s cenníkom resp. cenami predávajúceho uvedeného kupujúcemu vo vyúčtovaní.

Záverečné ustanovenia

 • Ak je niektoré ustanovenie ZRP neplatné, neúčinné alebo sa k nemu neprihliada alebo sa k takým stane, namiesto takého ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa takému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

V Bratislave dňa 12. Jula 2023

Quorum Precision s.r.o.